การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

"เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งโดยวิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในช่วงใดของวงจรชีวิตสัตว์น้ำนั้น แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือเพื่อการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียนกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 กดเพื่ออ่าน

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ  ประกอบด้วย 2 แบบ คือ
1. แบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ประกอบด้วย
"เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     1.1  โรงเพาะฟัก/อนุบาลสัตว์น้ำ
     1.2  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักเกณฑ์
1. ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556
2. อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

 

เงื่อนไข
1.ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นมา เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
2.กรณีการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน
3.กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารคำขอจนกว่าเอกสารประกอบคำขอจะถูกต้องครบถ้วน
4.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ
5.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
6.สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฟรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

1.บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ฉบับเดิม ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

4.หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง (กดเพื่อโหลด) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) เกษตรกรสามารถแสดง หลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าซื้ออาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น

5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอื่น

6.สัญญาเช่าที่ดิน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) กรณีเกษตรกรเช่าที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลา

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันทำการ

1.การตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา 1 วันทำการ
1. เกษตรกรยื่นคำขอตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอและและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายการรับบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ผู้ยื่นคำขอ
กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกรผู้ยื่นคำขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 วันทำการ

2.การพิจารณา ระยะเวลา 5 วันทำการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่นัดหมายเกษตรกร และเข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร
หากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามที่นัดหมาย หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบฟาร์มได้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่นัดหมาย จะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นคำขอ

3.การพิจารณา ระยะเวลา 2 วันทำการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่สรุปรายงานผลการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบไปยังหน่วยงานที่รับคำขอ

4.การพิจารณา ระยะเวลา 2 วันทำการ

1.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร และตรวจพิจารณาคำขอ และเอกสารหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง

2.เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารคำขอและผลการตรวจสอบฟาร์มให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน
กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืนไปยังผู้ยื่นคำขอเพื่อแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้เกษตรกรทราบภายใน 5 วันทำการ

5.การพิจารณา ระยะเวลา 1 วันทำการ

ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน
เมื่อผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

 6.การพิจารณา ระยะเวลา 3 วันทำการ

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบฐานข้อมูลของกรมประมง

2. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาลงนามในบัตรประจำตัวเกษตรกร

7.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ระยะเวลา 1 วันทำการ

ผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวเกษตรกร

แบบคำขอการขึ้นทะเบียนกับประมง

ทบ. 1-1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-2 แบบแสดงข้อมูลที่ดิน กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-3 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-4 แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-5 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-6 แบบแจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี ประจำปี พ.ศ. ......................(ปีปัจจุบัน) กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-7 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กดเพื่อโหลด

ทบ. 1-8 คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง กดเพื่อโหลด

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี /สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ถ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์  0 2581 6373

E-mail : fpopathumthani@gmail.com

E-mail : fpo_pathumtani@fisheries.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.