โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค