วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 


กรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยและพัฒนาการด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทำการประมง และการผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์กรมประมง
"มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

พันธกิจ
-พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
- บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
- พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

วิสัยทัศน์ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
"ผลผลิตด้านประมงเพิ่มขึ้น ปลอดภัยได้มาตรฐาน บริหารแหล่งน้ำยั่งยืน"