บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
นางสุวรรณี สกุลทอง

ประมงจังหวัดชัยภูมิ
    


นางจุไรพร รอดพร้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นางสาวลวไมย สาวะรก

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวประกายรัตน์ วงศ์เครือศร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายสายรุ้ง ไกรวิชัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายนนท์ปวิธ ออกแดง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปฏิพัทธ์ ตอพรหม

นักวิชาการประมง


พนักงานราชการ

    
นายปรีชา ชนสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ประมง


พนักงานราชการ

    
นางสาวจิราภรณ์ กุลเมืองน้อย

เจ้าหน้าที่ธุรการ


พนักงานราชการ

    
นางสาวเพ็ญพร ผ่องพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


พนักงานราชการ

    


นางพรรณิภา ณ ร้อยเอ็ด

ประมงอำเภอจัตุรัส
    
นางประภัสสร แปะทา

ประมงอำเภอแก้งคร้อ
    
นายปรีชา งอกนาวัง

ประมงอำเภอภูเขียว
    
นางสาวพิณผกา บุญโสภิณ

ประมงอำเภอเกษตรสมบูรณ์
    


นายเจษฏากร สายตา

ประมงอำเภอคอนสวรรค์
    
ว่าง

ประมงอำเภอบำเหน็จณรงค์
    
ว่าง

ประมงอำเภอหนองบัวแดง
    
ว่าง

ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ
    


นายวรวุฒิ พจน์พิสิฏฐ์

พนักงานขับรถยนต์


จ้างเหมาบริการ

    
นางถาวร ยอดแก้ว

พนักงานทำความสะอาด


จ้างเหมาบริการ

    
นายคมกฤช ยอดแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


จ้างเหมาบริการ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

 272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ