บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
นางสุวรรณี สกุลทอง

ประมงจังหวัดชัยภูมิ
    


นางจุไรพร รอดพร้อม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวนาฏยา แสงกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นางสาวลวไมย สาวะรก

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายเอกพงษ์ นาคะพงษ์

ประมงอำเภอเกษตรสมบูรณ์
    
นางพรรณิภา ณ ร้อยเอ็ด

ประมงอำเภอจัตุรัส
    
นางประภัสสร แปะทา

ประมงอำเภอแก้งคร้อ
    
นายปรีชา งอกนาวัง

ประมงอำเภอภูเขียว
    
นางสาวพิมผกา บุญโสภิณ

ประมงอำเภอหนองบัวแดง
    
นายเจษฏากร สายตา

ประมงอำเภอคอนสวรรค์
    
ว่าง

ประมงอำเภอบ้านแท่น
    
ว่าง

ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

 272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000