รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ


รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


                                                                                            

 

รายชื่อโรงเพาะฟักและอนุบาลที่ผ่านการตรวจ

รับรองฯ (คลิกที่นี้)

1  2 
3