แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประจำปี 2563

yes  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

yes แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง