แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |  อ่าน: 209 ครั้ง

 

ประจำปี 2563

yes  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

yes แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง