โครงการ/แผนงาน 

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |  อ่าน: 645 ครั้ง

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖o

1.กิจกรรมเเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง

3.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑

1.กิจกรรมเเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง

3.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๒

1.กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

3.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.กิจกรรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

5.กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง