หน้าที่และความรับผิดชอบ 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

               รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยด้านเทคนิคการเพาะพันธุ์ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการประมงในแหล่งน้ำ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำตามหลักวิชาการประมงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเกษตรกรและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ บริการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านประมงน้ำจืดแก่เกษตรกรเจ้าหน้าที่และผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทรัพยากรประมงน้ำจืด  โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตรวจสอบ ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปล่อยลงในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติสำหรับราษฎรในพื้นที่ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่ผู้สนใจ ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการทำการประมง