สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน 


สัตว์น้ำประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มี ๒ ดังนี้

๑. กบอ๋องข้างลาย 

๒. อึ่งเพ้า