ประวัติความเป็นมา 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฯ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก พื้นที่ ๗๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา และใช้พื้นที่สาธารณะอีก ๓๗ ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ไร่  ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๓/๒๕๔๐ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ แล้วเสร็จเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓,๙๔๗,๗๐๐ บาท และทำการก่อสร้างเพิ่มเติมในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ งบประมาณในการก่อสร้าง ๘,๒๓๐,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๒,๑๗๘,๓๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองประมงน้ำจืดเป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อขุดลอกบ่อพักน้ำขนาด ๑๐ ไร่ โดยใช้เครื่องจักรกลจากศูนย์เครื่องจักรกลเชียงราย และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีฯ โดยการไฟฟ้าจังหวัดลำพูนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๕,๑๑๒ บาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ทำการขุดบ่อเก็บกักน้ำขนาด ๕ ไร่ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ บ่อ ใช้งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท