ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการตรวจการณ์ประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย