ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 


ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการตรวจการณ์ประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย