บุคลากร กลุ่มควบคุมการทำประมง
นายสรเมษ ชโลวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการทำประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายรัตนพงษ์ ชูศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

    


นายศราวุธ แย้มแสน

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรพิมล แสงสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมการทำประมง

 50 กรมประมง ตึกกลางน้ำ 3 ชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    control.9992020@gmail.com   2306