ที่อยู่ที่ติดต่อ

ที่อยู่ที่ติดต่อ 


กองตรวจการประมง (กรมประมง)  อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

02-5620600 ต่อ 2306