ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน 


                                                                                       enlightenedประวัติความเป็นมาหน่วยงานenlightened

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี) เดิมชื่อ “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี” ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ของกรมประมง ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วย ก.พ. ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี”  ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง  กรมประมง และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี”  ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด  กองบริหารจัดการด้านการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี”  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)  กองตรวจการประมง  กรมประมง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย ก.พ. ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)”  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี  กองตรวจการประมง  กรมประมง เป็นต้นมา