วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

๑. สังกัด กรมประมง

๒. การบริหารราชการ ส่วนกลางตั้งอยู่ภูมิภาค

๓. สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔ ๖๘๕๒๓๗

E-mail kanchanabure12@hotmail.com

Website : http://www4.fisheries.go.th/vajiralongdamfisheriespatrol

๔. วิสัยทัศน์ขององค์กร :

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน

๕. พันธกิจ :

๑. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล

๓. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน

๔. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ