หน้าที่ความรับผิดชอบ 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด จากธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทั้งในหน่วยงานและในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

3. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานเพาะเลี้ยงของกรม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงน้ำจืดเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมถึงดำรงรักษาสายพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์เดิมและพันธุ์ปรับปรุงเพื่อการสำรองพันธุ์

4. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และตรวจประเมินฟาร์ม พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานตามหลักพันธุศาสตร์ หรือตามมาตรฐานสากล

5. ให้คำแนะนำ ติดตาม และการบริหารจัดการด้านพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง สำหรับการผลิตสัตว์น้ำปล่อยแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงพันธุกรรมต่อแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ

6. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย