นายคงภพ อำพลศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
    


นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายประจักษ์ บัวเนียม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายนิธิศ อนรรฆธนกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศุภณัฐ รัตนานุกูล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางณัฐพร เวชสถล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิพัฒน์ ผารัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางกัลยาณี โพธิ์สัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภชัย เนตรทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชวัลลักษณ์ แหวนในเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางบังอร สุขบาง

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายสะแลมัน แยแย

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวกัลยากร เทียบคุณ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายมารุต บุญเลิศ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาววัฒนา ผดุงกิจ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายชลอ ศรีจันทร์สิริ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    genetic.pathumthani@gmail.com   02-904-1557   02-904-1558   แฟนเพจ