บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
นายคงภพ อำพลศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
    


นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายประจักษ์ บัวเนียม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายศุภณัฐ รัตนานุกูล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางณัฐพร เวชสถล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิพัฒน์ ผารัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางกัลยาณี โพธิ์สัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภชัย เนตรทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชวัลลักษณ์ แหวนในเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางบังอร สุขบาง

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายสะแลมัน แยแย

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวกัลยากร เทียบคุณ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายมารุต บุญเลิศ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาววัฒนา ผดุงกิจ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    
นายชลอ ศรีจันทร์สิริ

คนงานประมง
(ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120