ประวัติ 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


                      


ประวัติ
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี12120 ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 และมีการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ประมงใหม่ตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง
โรงเพาะฟัก จำนวน 2 หลัง
โรงพัสดุ จำนวน 2 หลัง
ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง
บ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จำนวน 20 บ่อ
บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 56 บ่อ
บ่อซีเมนต์ ขนาด 40 ตารางเมตร จำนวน 10 บ่อ
บ่อซีเมนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 80 บ่อ
บ่อซีเมนต์ ขนาด 6 ตารางเมตร จำนวน 54 บ่อ

 

รายนามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางนวลมณี พงศ์ธนา ธันวาคม 2545 – กุมภาพันธ์ 2555
2 คงภพ อำพลศักดิ์ กุมภาพันธ์ 2555 – ตุลาคม 2555
3 ว่าที่ ร.ต.สมนึก คงทรัตน์ ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2557
4 คงภพ อำพลศักดิ์ ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน