>>กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

>>กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 120 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มฯ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาและการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ

3. ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในด้านการต่างประเทศ

4. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดท่าทีในการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการต่อต้านารทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับต่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคี กรอบพหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ

5. ประสานงาน รวบรวม และจัดทำข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหรือโต้ตอบประเด็นการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไทยถูกโจมตีจากสื่อหรือคู่ค้าต่างประเทศ

6. เผยแพร่ ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์การพัฒนาการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากต่างประเทศแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน E-mail
      1 นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน      

นักวิชาการประมงชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่ม)

1202 chutimappho@gmail.com
2 นายไชยรัตน์ บำรุงสุข            นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1200 chairatbrs@hotmail.com
3 นายปริญญา ขำวารี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1200 parinya_fisherman@hotmail.com
4 นางสาวนิรชา อยู่เจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1200 niracha.yoocharern@gmail.com
5 นางสาวปาลิดา ยิ้มศรี นักวิชาการประมง 1220 palida.newfish@gmail.com
6 นายอิศเรษ พวงทอง นักวิชาการประมง 1220 f.itsaret@gmail.com
7 นางสาวปรัษฐ์ ม่วงงาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1220 muangngarm@gmail.com
8 นางสาวขวัญชนก ครองบุญชู จ้างเหมาบริการ 1220 yimkrim123456@hotmail.com