>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 3,580 ครั้ง

 

ภารกิจกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุพาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่ สําคัญและเกี่ยวข้อง

(2) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ พหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ แนวปฏิบัติที่กําหนด

(3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน กฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

(4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมเพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้าน วิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

(5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น

(6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

(7) เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน ความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ การประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (แนบท้ายคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุพาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่ สําคัญและเกี่ยวข้อง

(2) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนงานและการเสนอท่าทีในการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ แนวปฏิบัติที่กําหนด

(3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อกำหนด ข้อเสนอ พันธกรณี อนุสัญญา หรือแนวคิดที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินความร่วมมือ  จัดทำข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการประมงไทย รวมทั้งจัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงหรือพันธกรณีให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

(4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรม เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

(5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น

(6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

(7) เผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนินความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน E-mail
1 นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ หัวหน้ากลุ่มฯ 1213 theerawatdof@gmail.com
2 นางทิวารัตน์ สินอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการ 1205 thiwaratsi@gmail.com
3 นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1217 ratthanins@fisheries.go.th
4 นางสาวปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1212 gpuncharas@gmail.com
5 สิบตำรวจตรีณัฐพล  อ่องมะลิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1212 ntp.ongmali@gmail.com
6 นายปานปัณณ์ วรนุช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 1208 parnpan.ffad@gmail.com
7 นางสาวจิดาภา  เศรษฐธรรม นักวิชาการประมง 1208 teay_ji@hotmail.com
8 นายวสันต์ หอมฟุ้ง นักวิชาการประมง 1212 wasan.hf@hotmail.com
9 นายธนกร ตั้งเจริญอารีย์ นักวิชาการประมง 1212 tanakorn54102@gmail.com
10 นางสาวชนิสรา โพธิรัตน์ นักวิชาการประมง 1212 chaniskathy@gmail.com
11 นางสาวภิรมณ์วรรณ โพธิ์แก้ว นักวิชาการประมง 1208 paysirena@hotmail.com
12 นายพสิษฐ์ โชติรัตน์ จ้างเหมาเอกสารต่างประเทศ 1207 assassin.first@gmail.com

 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0529, 02-579-7941