>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 3,324 ครั้ง

 

ภารกิจกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย กําหนดแนวทางในการดําเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุพาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่ สําคัญและเกี่ยวข้อง

(2) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบ พหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และ แนวปฏิบัติที่กําหนด

(3) จัดทําหรือประสานในการจัดทําข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน กฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

(4) ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมเพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้าน วิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

(5) บริหารและประสานการดําเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง ประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น

(6) ดําเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

(7) เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดําเนิน ความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ การประมง

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์สายใน

E-mail

1

นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

1213

theerawatdof@gmail.com

2

นางทิวารัตน์ สินอนันต์

นักวิชาการประมงชำนาญการ

1205

thiwaratsi@gmail.com

3

นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน

นักวิชาการประมงชำนาญการ

chutimapok@hotmail.com

4

นางสาวสุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1211

pj.joysu@gmail.com

5

นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1217

ratthanins@fisheries.go.th

6

นางสาวปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

gpuncharas@gmail.com

7

นายไชยรัตน์ บำรุงสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1216

chairatbrs@hotmail.com

8

สิบตำรวจตรีณัฐพล  อ่องมะลิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

ntp.ongmali@gmail.com

9

นายปานปัณณ์ วรนุช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1208

parnpan.ffad@gmail.com

10

นางสาวจิดาภา  เศรษฐธรรม

นักวิชาการประมง

1212

teay_ji@hotmail.com

11

นายวสันต์ หอมฟุ้ง

นักวิชาการประมง

wasan.hf@hotmail.com

12

นายธนกร ตั้งเจริญอารีย์

นักวิชาการประมง

1212

tanakorn54102@gmail.com

13

นางสาวชนิสรา โพธิรัตน์

นักวิชาการประมง

chaniskathy@gmail.com

14

นางสาวภิรมณ์วรรณ โพธิ์แก้ว

นักวิชาการประมง

1208

paysirena@hotmail.com

15

นายพสิษฐ์ โชติรัตน์

จ้างเหมาเอกสารต่างประเทศ

1207

assassin.first@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0529, 02-579-7941