>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 2,059 ครั้ง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบวิชาการประมงระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในระดับพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs ต่างประเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

     2. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กำหนด

     3. จัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย และไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการประมงในกรอบพหุภาคีหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบหรือมาตรการระหว่างประเทศที่ถูกกำหนดขึ้น

     6. ดำเนินการประสานราชการกับต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

     7. เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ โอกาสและประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง

     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  • ความร่วมมือพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประมง และโครงการะดับภูมิภาค ได้แก่ BIMSTEC, IORA ,APEC, IMT-GT, ACMEC, BOBLME, RPOA-IUU, FOA-GEF project (Refugia, REBYC, Climate Change, PSM) CODEX, อื่นๆ
  • องค์กรระหว่างประเทศได้แก่ FAO, ASEAN, SEAFDEC, NACA, MRC, OECD, INFOFISH, WWF, OIE
  • NGOs ได้แก่ EJF, Green Peace, GIZ, อื่นๆ

 

ภาระหน้าที่ของกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีกับองค์กรระหว่างประเทศ

     1. ดำเนินการเพื่อจัดส่งผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้จัดประชุม ผู้แทนกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเดินทางและการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     2. สรุปเสนอ/จัดทำประเด็น/ข้อคิดเห็นเพื่อตอบองค์กรระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือ หรือสำหรับการประชุมที่หน่วยงานอื่นร้องขอ โดยการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมประมง

     3. จัดทำโครงการเสนอขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ/สนับสนุนทางวิชาการประมง หรืองบประมาณจากองค์กรฯ หรือกรอบพหุภาคีฯ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมประมง

     4. จัดเตรียมท่าทีประเทศไทย(กรมประมง) สำหรับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยการจัดการประชุมเตรียมการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     5. เข้าร่วมการประชุมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำรายงาน และแจ้งผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งสิ่งที่ควรเสนอกรมเพื่อผลักดันดำเนินการต่อไป

     6. เข้าร่วมหรือจัดการประชุมระหว่างประเทศในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ASEAN-ASA, ASWGFi, RPOA-IUU, FAO-conference/seminar/workshop, SEAFDEC-meeting/workshop/training เป็นต้น

     7. จัดการประชุมหารือภายในกรมประมงกับผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือ NGOsที่เดินทางมาพบ หารือกับผู้บริการกรมประมง หรือคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

     8. ประสาน เร่งรัดและติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีหรือองค์กรระหว่างประเทศ

     9. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่องค์กรฯ ต่างๆ เช่น ขอขยายเวลาพำนักของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/publicationsขององค์กร การยกเว้นภาษีครุภัณฑ์และวัสดุนำเข้าเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กรฯ การจัดซื้อรถยนต์ขององค์กร แจ้งสถานทูตเพื่อขอเรือ SEAFDEC ผ่านน่านน้ำ ประสาน SEAFDEC ในการขอให้เรือศึกษาวิจัยญี่ปุ่นขอเข้าเทียบท่า เป็นต้น

     10. พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อตกลงMOU แถลงการณ์ Letter of Agreement(LOA) และอื่นๆ ที่ขอความเห็นมาจากองค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกรมประมงหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     11. การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา/ความตกลงระหว่างประเทศ

     12. การเผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบ/มาตรการ/ข้อตกลงระหว่างประเทศ/ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมงในกรอบพหุภาคีหรือองค์กรระหว่างประเทศ ให้กับกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและพิจารณาประสานดำเนินการตามความเหมาะสม

     13. ร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU

 

บุคลากรในกลุ่มฯ  

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อภายใน

นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

1203

นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน

นักวิชาการประมงชำนาญการ

1215

นายไชยรัตน์ บำรุงสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1216

สิบตำรวจตรีณัฐพล อ่องมะลิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

นางสาวสุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1211

นายรัฐธนินทร์ แสงสายัณห์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1207

นายปานปัณณ์ วรนุช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1212

ติดต่อกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0529, 02-579-7941 เบอร์ภายใน 1207,1208,1209