>> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

>> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 2,805 ครั้ง

 

ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (แนบท้ายคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองประมงต่างประเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

2. ดำเนินการอำนวยการจัดประชุมระหว่างประเทศ งานด้านพิธีการต่างประเทศ ต้อนรับคณะต่างประเทศ

3. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการที่ได้รับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

4. ดำเนินการขออนุมัติแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตลอดจนเสนอขอเพิ่มแผน/เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางฯ ต่อสำนักงบประมาณ

5. ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ

6. ประสานงานการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าประมง รวมทั้งประสานการให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ตอบโต้ประเด็นการประมงที่ไทยถูกโจมตีจากสื่อหรือคู่ค้าต่างประเทศ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  

ติดต่อกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อภายใน

1 นางเพชรรินทร์ วงค์คำหล้า หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 1108
2 นางสาวสุจิตรา  มาเวช นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1118
3 นางสาวจุฑามาศ อักษรเมฆากุล นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1104
4 นางสาวณิชาภัทร  ดิษยาพงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1103
5 นางสาวจูงจิตต์   เกิดแก่น นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1104
6 นางสาวอีฟ หอมชื่น  นักวิชาการประมง 1104

 

โทรศัพท์/โทรสาร:0-2562-0530