>> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

>> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 2,658 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์

2. จัดประชุมระหว่างประเทศ งานด้านพิธีการต่างประเทศ ต้อนรับคณะต่างประเทศ

3. ดำเนินการเพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให?ข?าราชการที่ได้รับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา และการเดินทางไปราชการต?างประเทศ

4. รวบรวมแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปี พร้อมทั้งเสนอขอเพิ่มแผน/เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางฯ ระหว่างปีงบประมาณ 

5. ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ

6. ประสานงานการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าประมง รวมทั้งประสานการให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงตอบโต้ประเด็นการประมงที่ไทยถูกโจมตีจากสื่อหรือคู่ค้าต่างประเทศ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในกลุ่มฯ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแน่ง

เบอร์ติดต่อภายใน

นางเพชรรินทร์  วงค์คำหล้า

หัวหน้ากลุ่มฯ

1108

นางสาวสุจิตรา  มาเวช

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1118

นางสาวจุฑามาศ  อักษรเมฆากุล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1104

นางสาวณิชาภัทร  ดิษยาพงศ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1113

นางสาวจูงจิตต์   เกิดแก่น

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1104

 

นางสาวอีฟ หอมชื่น  นักวิชาการประมง 1104

ติดต่อกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร  02-562-0530