รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
เดือน เมษายน 2565 รายละเอียด
เดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
เดือนมกราคม 2565 รายละเอียด
เดือนธันวาคม 2564 รายละเอียด
เดือนพฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
เดือนตุลาคม 2564 รายละเอียด
เดือนกันยายน 2564 รายละเอียด
เดือนสิงหาคม 2564 รายละเอียด
เดือนกรกฏาคม 2564 รายละเอียด
เดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียด
เดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียด
เดือนเมษายน 2564 รายละเอียด
เดือนมีนาคม 2564 รายละเอียด
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
เดือนมกราคม 2564 รายละเอียด
เดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
เดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
เดือนตุลาคม 2563 รายละเอียด
เดือนกันยายน 2563 รายละเอียด
เดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียด
เดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียด
เดือนมิถุนายน 2563 รายละเอียด
เดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
เดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
เดือนมกรา่คม 2563 รายละเอียด
เดือนธันวาม 2562 รายละเอียด
เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด
เดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
เดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

วันที่ลงเอกสาร ข้อมูล
6 มกราคม 2563 รายละเอียด