ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ เรื่อง
26 ต.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค.64 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินเหลือจ่าย) โครงการยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกสำหรับ จัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมแบบหลังคาคลุมระหว่างอาคารบริการศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมง จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนยุทธเกษตรสร้างมูลค่าโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
14 ก.ย. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน และงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ
7 เม.ย. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GS-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
26 มี.ค. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
25 มี.ค. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
21 ก.พ. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยาศาสตร์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LG-MS/MS)
21 ก.พ. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณธเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS-MS)แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS)
21 ก.พ. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 
21 ก.พ. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
21 ก.พ. 63 ประกาศยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 41/2563
21 ก.พ. 63 ประกาศยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 13/2563

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ประกาศ เรื่อง
26 ต.ค. 64 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrotometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 64 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 63 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
13 เม.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
9 เม.ย. 63 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
9 เม.ย. 63 ประกาศจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
7 เม.ย. 63 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GS-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
7 เม.ย. 63 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GS-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
1 เม.ย. 63 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
1 เม.ย. 63 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
26 มี.ค. 63 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
26 มี.ค. 63 ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ
25 มี.ค. 63 เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
25 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
6 มี.ค. 63 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ
6 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ประกาศ เรื่อง
1 เม.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2
4 ม.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1
30 ก.ย. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4
1 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564)
1 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
29 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS-MS) จำนวน 1 รายการ     
23 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS-MS) จำนวน 1 รายการ
22 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ
3 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
18 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ