ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม


ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 


ปี พ.ศ.2548

1. 29 มิ.ย. 2548 --- กค 0409.6/ว 102 --- เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ***กระทรวงการคลัง***

2. 14 ต.ค. 2548 --- กษ 0503.5/ว 13 --- เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ***กองคลัง กรมประมง***

ปี พ.ศ.2556

3. 16 ม.ค. 2556 --- กค 0406.4/840 --- เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ***กระทรวงการคลัง***

4. 24 ก.ค. 2556 --- กษ 0503.5/ว 1052 --- เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ***กองคลัง***

ปี พ.ศ.2563

1. 9 ม.ค. 2563 --- กษ 0504.6 / 2 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดฝึกอบรมและประชุมราชการ ***กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง***