การปฏิบัติงานในระบบ e-GP


การปฏิบัติงานในระบบ e-GP 


คู่มือการใช้งานระบบ

1. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ

2. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ

3. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ขั้นตอนเพิ่มโครงการ

4. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-market ขั้นตอนเพิ่มโครงการ

5. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ขั้นตอนเพิ่มโครงการ

6. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

7. Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี e-market วิธี e-bidding และวิธีสอบราคา

8. แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 7(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

9. แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้

10. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรหัสสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (CMC CODE)

11. คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

12. คู่มือเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

13. คู่มือแก้ไขข้อมูลงบประมาณ e-GP

14. คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

16. คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

1. คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ

2. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้างในระบบ e-GP

3. คู่มือ e-market-RFQ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ

4. คู่มือ-e-market-Thai-Auction-สำหรับหน่วยงานของรัฐ

5. คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ

6. คู่มือวิธีคัดเลือก

7. คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง

8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา

9. คู่มือการ-reset-password

10.คู่มือการค้นหารหัส-UNSPSC

 

 

พ.ศ.2563

1. 14 ก.พ. 2563 --- กคค 0433.4 /ว 47 --- การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ***กรมบัญชีกลาง***

2. 2 เม.ย. 2563 --- กค 0433.4 /ว 125 --- เรื่อง การติดตามคว่ามคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากในระบบ e-GP ***กรมบัญชีกลาง***