การลา 


ปี พ.ศ. 2563

1. 2 มี.ค. 2563 --- กษ 0201.06/ ว 2073 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฎิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***

2. 3 มี.ค. 2563 --- กค 0408.3/ว71 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฎิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ***กรมบัญชีกลาง***

3. 6 มี.ค. 2563 --- กษ 0201.06/ ว 2266 --- เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ***สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***