ระบบ GFMIS 

 เผยเเพร่: 2020-03-12 |  อ่าน: 4,008 ครั้ง


ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง

ปี พ.ศ.2560

1. ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560

ปี พ.ศ.2561

ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560

1. ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560 (ฉบับปรับปรุง)

 รหัสรับเงินรายได้ทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ.2563

1. 9 ธ.ค. 2563 --- กษ 0504.3/ 999 --- เรื่อง ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560 (ฉบับปรับปรุง 2) ***กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี***

 

หนังสือเวียน

ปี พ.ศ.2561

1. 19 ก.พ. 2561 --- กษ 0504.7/408 --- เรื่อง การยกเลิกแบบบันทึกรายการจาก Excel loader (บส 01) ***กองคลัง กรมประมง***

2. 24 ส.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 376 --- เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

3. 24 ก.ย. 2561 --- กค 0410.2/ว 431 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

4.   1 ต.ค. 2561 --- กค 0410.2/ว 445 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ***กรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ.2562

1. 25 ม.ค. 2562 --- กค 0416.3/ว 39 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องให้ตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

2. 18 ก.ค. 2562 --- กค 0410.3/ว 344 --- เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องสัญญาเช่า ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ.2563

1. 3 ก.พ. 2663 --- กค 0410.3/ว 36 --- เรื่องการปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

2. 5 พ.ค. 2563 --- กค 0414.3/ว 188 --- เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

3. 5 มิ.ย. 2563 --- กค 0410.3/ว 248 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

4. 20 ก.ค. 2563 --- กค 0410.3/ว 331 --- เรื่อง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ.2564

1. 18 พ.ค. 2564 --- กค 0412.4/ว 290 --- เรื่องการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ***กรมบัญชีกลาง***

2. 20 พ.ค. 2564 --- กษ 0504.3/ 590 --- เรื่อง แบบฟอร์มขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMIS ***กองบริหารการคลัง***

3. 4 ส.ค. 2564 --- แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) หรือ GFMIS Token key หรือการต่ออายุ GFMIS Token key ***กรมบัญชีกลาง***

4. 22 ก.ย. 2564 --- กค 0414.3/; 963 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ***กรมบัญชีกลาง***