ระบบ GFMIS

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [2020-06-18 ] พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [2020-05-05 ] การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ [2020-05-05 ] ประกาศกรมประมง [2020-05-05 ] ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม [2020-05-05 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-03-13 ] การปฏิบัติงานในระบบ e-GP [2020-03-12 ] บริหารทุนหมุนเวียน [2020-03-12 ] การลา [2020-03-12 ] การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 [2020-02-25 ] ความรับผิดทางละเมิด [2020-02-21 ] ระบบ GFMIS [2018-06-25 ] ค่าตอบแทนกรรมการ [2018-03-21 ] เงินอุดหนุน [2017-11-24 ] การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในราชการ [2017-11-23 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2017-11-23 ] การใช้รถราชการ [2017-11-14 ] การมอบอำนาจ [2017-11-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ระบบ GFMIS 

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |  อ่าน: 1,206 ครั้ง

 

ปี พ.ศ.2560

ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560

 

ปี พ.ศ.2561

1. 19 ก.พ. 2561 --- กษ 0504.7/408 --- เรื่อง การยกเลิกแบบบันทึกรายการจาก Excel loader (บส 01) ***กองคลัง กรมประมง***

2. 24 ส.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 376 --- เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

3. 24 ก.ย. 2561 --- กค 0410.2/ว 431 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

4.   1 ต.ค. 2561 --- กค 0410.2/ว 445 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ***กรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ.2562

1. 25 ม.ค. 2562 --- กค 0416.3/ว 39 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องให้ตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

2. 18 ก.ค. 2562 --- กค 0410.3/ว 344 --- เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องสัญญาเช่า ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ.2563

1. 3 ก.พ. 2663 --- กค 0410.3/ว 36 --- เรื่องการปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

2. 5 พ.ค. 2563 --- กค 0414.3/ว 188 --- เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

3. 5 มิ.ย. 2563 --- กค 0410.3/ว 248 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***