ค่าตอบแทนกรรมการ

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [2020-06-18 ] พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [2020-05-05 ] การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ [2020-05-05 ] ประกาศกรมประมง [2020-05-05 ] ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม [2020-05-05 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-03-13 ] การปฏิบัติงานในระบบ e-GP [2020-03-12 ] บริหารทุนหมุนเวียน [2020-03-12 ] การลา [2020-03-12 ] การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 [2020-02-25 ] ความรับผิดทางละเมิด [2020-02-21 ] ระบบ GFMIS [2018-06-25 ] ค่าตอบแทนกรรมการ [2018-03-21 ] เงินอุดหนุน [2017-11-24 ] การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในราชการ [2017-11-23 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2017-11-23 ] การใช้รถราชการ [2017-11-14 ] การมอบอำนาจ [2017-11-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |  อ่าน: 1,685 ครั้ง

 

พระราชกฤษฎีกา

1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

2. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ปี พ.ศ. 2557

1. 23 มิ.ย. 2557 --- กค 0406.4/ว 49 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2558

2. 28 เม.ย. 2558 --- กค 0406.4/ว 38 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ***กระทรวงการคลัง***

3. 13 พ.ย. 2558 --- กค 0406.4/ว 137 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ***กระทรวงการคลัง***

4. 21 ธ.ค. 2558 --- กค 0406.4/ว 156 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2559

1.   4 ก.ค. 2559 --- กค 0406.4/ว 72 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ***กระทรวงการคลัง***

2. 23 ส.ค. 2559 --- กค 0408.4/ว 99 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ***กระทรวงการคลัง***

3. 14 ธ.ค. 2559 --- กค 0408.4/ว 161 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2560

1. 23 ม.ค. 2560 --- กค 0408.4/ว 9 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ***กระทรวงการคลัง***

2. 21 ก.ค. 2560 --- กค 0408.4/ว 102 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบื้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 *** กระทรวงการคลัง***

3. 19 ก.ย. 2560 --- กค 0402.5/ว 156 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ ***กระทรวงการคลัง*** (ยกเลิก)

4. 29 พ.ย. 2560 --- กค 0408.4/ว 183 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบื้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2561

1. 16 ก.พ. 2561 --- กค 0408.4/ว 16 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบื้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ***กระทรวงการคลัง***

2. 26 ก.ค. 2561 --- กค0408.2/ว 74 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบื้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ***กระทรวงการคลัง***

3.   6 ก.ย. 2561 --- กค 0402.5/ว 85 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ***กระทรวงการคลัง***

4. 12 ก.ย. 2561 --- กค 0408.2/ว 70 --- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 7 ก.พ. 2563 --- กค 0408.2/ ว 20 --- เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตรเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที 14) พ.ศ.2563 ***กระทรวงการคลัง***

2. 24 มีนาคม 2563--- กค 0408.5/ว 55 --- เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

3. 15 เมษายน 2563 --- กษ 0201.06/ว 3377 --- เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง***