เงินอุดหนุน

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [2020-06-18 ] พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [2020-05-05 ] การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ [2020-05-05 ] ประกาศกรมประมง [2020-05-05 ] ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม [2020-05-05 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-03-13 ] การปฏิบัติงานในระบบ e-GP [2020-03-12 ] บริหารทุนหมุนเวียน [2020-03-12 ] การลา [2020-03-12 ] การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 [2020-02-25 ] ความรับผิดทางละเมิด [2020-02-21 ] ระบบ GFMIS [2018-06-25 ] ค่าตอบแทนกรรมการ [2018-03-21 ] เงินอุดหนุน [2017-11-24 ] การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในราชการ [2017-11-23 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2017-11-23 ] การใช้รถราชการ [2017-11-14 ] การมอบอำนาจ [2017-11-13 ]
อ่านทั้งหมด 

เงินอุดหนุน 

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |  อ่าน: 1,248 ครั้ง

 

ปี พ.ศ. 2548

1. 7 ก.ย. 2548 --- กค 0409.6/ว 126  --- เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ***กระทรวงการคลัง ***

ปี พ.ศ. 2551

2. ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 2551

ปี พ.ศ. 2560

1. 4 ม.ค. 2560 --- กษ 0525/2 --- เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน ***กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง***