การใช้รถราชการ

การใช้รถราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-03-12 |  อ่าน: 6,800 ครั้ง


ปี พ.ศ. 2523

2 ก.ค. 2523 --- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปี พ.ศ. 2540

8 ธ.ค. 2540 --- นร 1305/ว 11841 --- เรื่อง ขอให้ตรวจสอบควบคุมการใช้รถราชการ ***หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี***

ปี พ.ศ. 2545

9 ธันวาคม 2545 --- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถราชการของกรมประมง พ.ศ.2545

ปี พ.ศ. 2548

11 ก.ค. 2548 --- กค 0409.6/ว 104 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่ารถราชการมาใช้หนังสือ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2550

18 ธ.ค. 2550 --- กค 0405.2/ว 89 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2555

28 พ.ย. 2555 --- กค (กวพ) 0421.3/ว 462 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2558

29 ก.ย. 2558 --- กค 0407.2/ว 353 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2561

9 พ.ย. 2561 --- กค 0403.2/ ว 500 --- หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet card)

การประกันภัยรถราชการ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/8202 ลว 23 มิ.ย. 2548

- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 105 ลว 11 ก.ค. 2548

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 349 ลว 8 ก.ย. 2548

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 366 ลว 20 ต.ค. 2552

หนังสือตอบข้อหารือกรมการขนส่งบางบก

- หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ว128 ลว 12 มิ.ย. 2556

- หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค 0804/ว 002 ลว 6 ม.ค. 2558 

 

ปี พ.ศ.2563

1. 4 ก.พ. 2563 --- กษ0504.2/ 17 --- เรื่อง แนวทางการหักภาษีเงินได้ ณที่จ้าย (e - Withholding Tax) สำหรับหน่วยงานที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ***กลุม่พัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมประมง***

2. 10 เม.ย. 2563 --- กษ 0504.2 / 61 --- แนวทางการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (fleet card) *** กองคลัง กรมประมง***