ประวัติหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี)

 

ที่ตั้ง :

     ซอยปากน้ำ ๑๘ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

 

ประวัติความเป็นมา :

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สังกัด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ตั้งขึ้นตามที่มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๑ ก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และคําสั่งกรมประมง ที่ ๘๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกําหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

    ชื่อเดิม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบ ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก (Port In-Port Out Controlling Center) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับแจ้งการเข้า-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมง เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมง อันเนื่องมาจากการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม

 

วิธีการดำเนินงาน :

       เป็นการดำเนินงานในลักษณะของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงในพื้นที่ทั้งในมิติของเรือประมง ทรัพยากรประมง แรงงานภาคการประมงและมิติของความมั่นคง ประกอบด้วย

  • กรมประมง

  • กรมเจ้าท่า

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  • กรมการจัดหางาน

   

       ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

  • ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

(๑) ควบคุม กํากับ ดูแล วางแผน ติดตามผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงในสังกัด

(๒) ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ํา และปัจจัย การผลิต กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ทําหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต และให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

(๖) ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุม เรือประมง สินค้าสัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ํา การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา ตามกฎหมายว่าด้วยการ ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) ควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินการของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และแพปลาที่จดทะเบียน กับกรมประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๙) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย