วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรมประมง 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรมประมง

 

วิสัยทัศน์  (กรมประมง)

"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ
    ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
    ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ
                        ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและ
                        คงความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมร่วมขององค์กร

"We are FISHERIES"

F   =   Friendly           หมายถึง   เต็มไปด้วยความเป็นมิตร
I    =   Integrity                 ”        มีคุณธรรม จริยธรรม 
S   =   Smart                    ”        มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง 
H   =   Happiness            ”        มีความสุข 
E   =   Enthusiasm           ”        มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
R   =   Responsibility       ”        มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำ
I    =   Intelligence            ”        มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม 
E   =   Energy                  ”        มีกำลังและพลังทุ่มเท 
S   =   Simplicity              ”        มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย