กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย

ปัญหาประมงไทย [2019-12-22 ] รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์ นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง เรื่องการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงทั้งระบบ [2019-12-22 ] เปิดงาน "เครือข่ายกุ้งไทย รวมใจเป็นหนึ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี เครือข่ายกุ้งไทย [2019-12-22 ] การประชุมเรื่อง นโยบายการพัฒนาประมง “สืบสาน รักษา และต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้จากภาคประมงสู่เกษตรกร” [2019-12-22 ] กรมประมง จัดหลักสูตรเข้ม!!! เทรนเจ้าหน้าที่ประมง พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ [2019-12-22 ] การหารือระหว่าง FAO กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [2019-12-22 ] การประชุมหารือการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ด้านการประมงและนิเวศวิทยาทางน้ำ [2019-12-22 ] ‘จุรินทร์’ ดับไฟร้อนสลายม็อบประมง [2019-12-22 ] ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ....ครั้งที่ 3/2562 [2019-12-22 ] การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-ลาว? เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน? และพิจารณา?แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ? ประจำปีงบประมาณ? 2563 [2019-12-22 ]

กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย 

 เผยเเพร่: 2019-12-22  |  อ่าน: 405 ครั้ง

 

กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย ในจังหวัดเพชรบุรี กับชาวประมงพาณิชย์เรือคราดหอย จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี ที่ทำการประมงในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอยู่ในเชตทะเลนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของ อ.บ้านแหลม โดยชาวประมงทั้ง 2 กลุ่ม ได้แบ่งช่วงเวลาในการทำประมง ดังนี้
1.1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน เป็นระยะเวลาทำการทำประมงลอบหมึกสาย หากเรือคราดหอยต้องการจะทำการประมงต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มประมงหมึกสายก่อน
1.2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม เป็นระยะเวลาทำการประมงของเรือคลาดหอย หากเรือลอบหมึกต้องกาจะทำประมงต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มประมงคลาดหอยก่อน
ทั้งนี้ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ประมงบ้านแหลม จำกัด อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี