อำนาจหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


อำนาจหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์