นางสาวสุธิดา โส๊ะบีน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
    


นายสุริยัญ แสงหงษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวนภสร สุขพันธุ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางมาลัย อิ่มศิลป์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวภัทราวดี แสงประชุม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นายพงศธร ปิ่นทอง

พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
    
นายสำรวย ไมตรีจิตต์

ช่างไม้ (ลูกจ้างประจำ)
    


นายชาติชาย ยะโสธร

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
    
นายจักรกฤษณ์ มาลัย

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
    
นางสาวสุนทรี ชาญกิจ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายบรรดิษฐ ชุ่มจิตต์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายนัฏฐวุธ น้อยพ่วง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสรวิศ สุวรรณช่าง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสยามรัฐ ครองเมือง

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริจันทร์ วันทะวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
    


นายภมร ไมตรีจิตต์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายวิภาค งามพ่วง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสมภพ ก้อยวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาววาสนา เพ็งเอี่ยม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ สอนแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุชาติ เกตุแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางเกษร ชาติน้ำเพ็ชร

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวไพริน ทองคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายนิยม สังข์พุก

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวพรพรหม วีวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพงศกร กายเพชร

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายวิทยา อ่วมเครือ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายคำรณ อุทัยธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายลาภ แสงสินชััย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสมเกียรติ เวชเพิ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายอนันต์ นิลกลัด

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพล พรหมเดช

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวชื่นจิตร ฉิมพาลี

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายวทัญญู กลำภักตร

พนักงานผู้ช่วยประมง(พนักงานราชการ)
    


นายสาโรจน์ กรีธาธร

คนงานประมง (งานเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวสุทธิดา สว่างเนตร์

คนงานประมง (งานเงินทุนหมุนเวียน)
    
นางสุพางค์ งามพ่วง

จ้างเหมาบริการ
    
นายสุประดิษฐ บรรลุกิจ

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ