วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบปะผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และแรงงานประมง เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์...


[2020-09-01] รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3.. [2020-09-01] รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3.. [2020-06-12] รายงานการประชุมครั้งที่ 1.. [2020-02-04] วันที่ 4 ก.พ. 63 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข.. [2020-02-04] วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภั.. [2020-01-23] วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา).. [2020-01-23] วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจ.. [2019-12-04] ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา).. [2019-12-04] ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา).. [2018-12-17] Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง..

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบปะผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และแรงงานประมง เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์... 


วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  10.00 - 12.00 น.  นายธีระพงษ์  อภัยภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  พบปะผู้ประกอบการ  ผู้ควบคุมเรือ  และแรงงานประมง  เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์  
จากนั้นเวลา 13:00 - 14:30 น. ร่วมกับท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายประเทศ ซอรักษ์) ประมงจังหวัดปัตตานี หน.ศจร.ปัตตานี ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 7 (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี  และร่วมสังเกตุการณ์การตรวจเรือประมงพานิชย์ที่แจ้งออกก่อนออกไปทำการประมง  ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่เพื่อดูแนวทางการบริหารจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืน
เวลา 14:30-15:30 น.  
ประชุมชี้แจงชุดตรวจเรือสหวิชาชีพ เกี่ยวกับคู่มือ pipo ฉบับใหม่  เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน  ด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี
เวลา 16:30-17:30 น.  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  สอบถามปัญหาและอุปสรรค  พร้อมให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ  จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี