ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง


[2022-11-24] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2022-11-02] ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง.. [2022-11-02] อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map).. [2022-08-23] TUC2022 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.. [2022-01-28] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-12-24] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-02-03] คู่มือการเก็บค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์ส.. [2019-11-28] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป..

ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง 


          วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุม “การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง” ซึ่งจัดโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายมานพ หนูสอน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)

          ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ Microsoft Excel แบบ กษ 02 และแบบ กษ 03 พร้อมกับคู่มือการใช้งาน Microsoft Excel Workbook ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด  ในการจัดทำแบบฟอร์ม กษ 02 ระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ และ กษ 03 ระดับจังหวัด โดยสามารถเข้าไปดูได้ตามลิ้งค์ที่แสดงนี้ https://www.youtube.com/watch?v=wiXOVT881qg และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ QR Code