อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)


[2022-11-24] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2022-11-02] ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง.. [2022-11-02] อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map).. [2022-08-23] TUC2022 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.. [2022-01-28] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-12-24] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-02-03] คู่มือการเก็บค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์ส.. [2019-11-28] รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการป..

อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) 


          วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 12 ท่าน