เตรียมแผนการดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2563 .. [2020-09-11 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ .. [2020-08-03 ] ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ.. [2020-08-03 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่่อนที่.. [2020-08-03 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-07-22 ] รองอธิบดีกรมประมงนำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมติดตาม การเพิ่มขึ้นของปลาทู ห.. [2020-06-30 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2020-06-26 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภ.. [2020-06-26 ] Fisheries Shop.. [2020-06-18 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำ.. [2020-06-11 ]
อ่านทั้งหมด 

เตรียมแผนการดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |  อ่าน: 137 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ น.ส.อำพรรัตน์ แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา ประสานงานกับห้องเย็นทรัพย์ทวี เพื่อเตรียมแผนการดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการบริการอาหารสด และเยี่ยมด่านคัดกรองหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่าน จำนวน 2 ด่านในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่