ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง

ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-01-14 ] มาตรการขั้นตอนเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่.. [2021-01-11 ] การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกระบี่ใสสะอ.. [2021-01-11 ] ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประ.. [2021-01-08 ] ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมาดำเนินงานแจ้งต่.. [2021-01-07 ] ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปร.. [2021-01-07 ] ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2021-01-04 ] ร่วมประชุม หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำจากการทำการประมง และกุ้งท.. [2020-12-30 ] กุ้งปรุงสุก ปรุงร้อน ไม่เสี่ยงโควิด.. [2020-12-29 ] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ป.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคากุ้ง 

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 167 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายศักดา  สุขเกษม  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญตกต่ำ ความต้องการในประเทศชะลอตัว  ส่งออกกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมีปัญหา  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลในกระชัง ไม่มีตลาดรองรับ ราคาตกต่ำ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดกระบี่  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่  หน่วยงานภาคเอกชนด้านประมง  ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ตำรวจสันติบาล  ในที่ประชุมมีประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข หาช่องทางตลาดในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่าย  ในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจะสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และกรมประมงต่อไป