ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และรักษาราชการแทนประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงาน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) เรื่องการรับคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบกรมประมงต่อไป 
2.เข้าตรวจติดตามและดำเนินงาน โครงการประมงโรงเรียน โดยเข้าชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา และบ่อเลี้ยงกบ กับครูใหญ่และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมประสานงานกับท่านนายอำเภอคลองท่อม เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินงานปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกบของโรงเรียนฯเพื่อซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
3.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2562 (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ) ของ น.ส.สุวจี ทองด้วง ม.4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
4.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว