ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2567


[2023-05-16] ประกาศยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ประจำเดือนเมษายน 25.. [2023-05-15] กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ป.. [2023-05-11] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-11] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2566.. [2023-04-28] ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรแ.. [2023-04-20] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-04-20] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-04-20] ปะชุมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนใ.. [2023-04-20] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-04-05] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ (ประมงโรงเรียน).. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2567 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook