ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้ 


[2023-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะล ปี 2565 ระ.. [2023-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสภาพคล่องกุ้งทะเล.. [2023-03-20] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. [2023-03-15] ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ.. [2023-03-15] ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้.. [2023-03-10] โครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล.. [2023-03-10] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่.. [2023-03-09] ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภ.. [2023-03-02] ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจก.. [2023-02-17] เพื่อทราบและถือปฏิบัติ สิทธิการลาแต่ละประเภท.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางฏฏิภัทร์ ประเสริฐกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่อำเภออ่าวลึก เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงการเรียนรู้ 
ศพก เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศพก.เครือข่าย นายประเสริฐ ชาติวิทยบุตร การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2 )ในพื้นที่ ม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ,ศพก.นายนิพนธ์ หินรัตน์ การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ม.1 ต.แหลมสัก ,ศพก นายชนาธิป บุตรน้อย การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน ม 1 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
2.ติดตามพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
3.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้ให้คำแนะนำประธานศูนย์ ศพก.ให้ทยอยจับปลาในบ่อเพื่อลดความหนาแน่น การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ และช่วยประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป