[2023-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะล ปี 2565 ระ.. [2023-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสภาพคล่องกุ้งทะเล.. [2023-03-20] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. [2023-03-15] ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ.. [2023-03-15] ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้.. [2023-03-10] โครงการฟื้นฟูกุ้งทะเล.. [2023-03-10] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่.. [2023-03-09] ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภ.. [2023-03-02] ประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจก.. [2023-02-17] เพื่อทราบและถือปฏิบัติ สิทธิการลาแต่ละประเภท.. อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค