ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระบบ APD


ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระบบ APD 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด  นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมด้วยนางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข   ประมงอำเภอเมืองกระบี่ และนายอาทิตย์ ชอบบุญ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานลงพื้นที่ปฎิบัติงานอำเภอเมืองกระบี่ ดังนี้
ประสานงาน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานAPD (Sing up) แต่ไม่ใช้ระบบงานฯ  อำเภอเมืองกระบี่  จำนวน 6 ฟาร์มพบประเด็นปัญหา เลิกเลี้ยงชะลอการเลี้ยง อยู่ระหว่างการเลี้ยง จะเริ่มใช้ระบบAPD และบางฟาร์มแจ้งว่าใช้ระบบAPD แล้ว แต่ยังมีรายชื่อ ทางเจ้าหน้ารอตรวจสอบต่อไปพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว