วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18  สิงหาคม 2565  นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางฏฏิฎัทธ์ ประเสริฐกุล เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น ตามโครงการสานเสวนาแบบมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอาชีพเกษตรกร (สาหร่ายพวงองุ่น) จัดโดยกองอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ณ.ม.3 บ้านแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.อ.สนอง คันยานุสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. เป็นประธานในการเสวนาฯ และการจัดเสวนาฯในครั้งมีวัตถุประสงค์ ทราบประเด็นปัญหา ในการเลี้ยงสาหร่าย ปลาทะเลในกระชัง เกี่ยวกับข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการขึ้นทะเบียน ขอใบอนุญาต และการขอรับการช่วยเหลือภัยพิบัติ ข้อเสนอจากกลุ่มฯ อยากมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงมาเป็นโรงเรือน สามารถเลี้ยงได้ตลอด แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเลี้ยง และทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ได้ส่งมอบสนับสนุนพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น โฟม อวนกระชังเพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างกระชังต่อไป