ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสราวุฒิ เต้งชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านบางผึ้ง ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ดังนี้
1.เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ครั้งที่3 ประจำปี 2565 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทั้ง 3 เครือข่าย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสิทธิโชค สารสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม
2.ติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการฯ ของศพก.หลัก ทั้ง 8 อำเภอ
3.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและสร้างการรับรู้ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานสินค้าเกษตร(จีเอพี มกษ.) โดยมอบเอกสารคู่มือให้แก่ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และประธาน Young Smart Farmer ของแต่ละอำเภอไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป