ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่)


[2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. [2022-07-19] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2022-07-18] จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi.. [2022-07-08] ประชุมรับฟังความคิดเห็น"การกำหนดมาตรฐานการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก.. [2022-07-08] ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง.. [2022-07-08] การดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิต เพื่อจำหน่าย.. อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเข้าประชุมร่วมกับนายสาคร เกี่ยวข้อง และน.ส.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล สส.จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และหอการค้าจังหวัดกระบี่ ณ.ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตำบลกระบี่ใหญ่ อ.เมิองกระบี่  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่) และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ร่วมกับการจัดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองโดยมีการนำสินค้าเกษตร สินค้าธงฟ้า ประมง ปศุสัตวนำมาจำหน่าย ในการประชุมมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุม