โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง


[2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. [2022-07-19] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2022-07-18] จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi.. [2022-07-08] ประชุมรับฟังความคิดเห็น"การกำหนดมาตรฐานการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก.. [2022-07-08] ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง.. [2022-07-08] การดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิต เพื่อจำหน่าย.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอาชีพการมง และนางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม เพื่อติดตาม ประเมินผล ใ้ห้คำแนะนำด้านประมงแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2565"  ปลานิลที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร มีการเจริญเติบโตดี ความยาวเฉลี่ย  15 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย  80 กรัม  และได้แนะนำวิธีเลี้ยง  การใช้วัตถุดิบภายในฟาร์มเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุน และมอบเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ให้แก่นายสมศักดิ์ คงเมฆา และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการ BCG ปูม้า ในโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2567