จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำเป็นสต๊อกโครงการสำหรับงบประมาณที่ความเร่งด่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่